Kysely: 75% vastaajista haluaa käyttää digitaalisia tiedonkeruumenetelmiä

Mobiilidokumenointi rakennustyömailla helpottaa useita työvaiheita. Kehittäessämme Dotag digitaalista työmaatiedonkeruu sovellustamme olemme teettäneet useita kyselyitä vuosien 2015- 2017 aikana. Käsittelemme seikkaperäisesti näitä tutkimuksia tulevissa blogeissamme.

Mobiilidokumentointi rakennustyömailla helpottaa useita työvaiheita

Alla otteita 2016 lopulla teetetystä kyselystä, jossa pyrimme kartoittamaan miten työmaakäyntejä tekevät yritykset ja heidän henkilökuntansa näkevät digitaaliset vaihtoehdot työmaatietojen keräämisessä työmaalta. Alla tämän tutkimuksen tuloksista ensimmäinen osa. Kyselyn avulla haimme vahvistusta omiin subjektiivisiin olettamuksiimme. Kyselyn lopputulos ja vastaukset vahvistivat olettamuksiamme.

”…mutta Mikko haluaa käyttää paperia ja kynää”- Erään haasteltavan vastaus kysyttäessä digitaalisten ratkaisujen helppokäyttöisyydestä.

Johtopäätös

Digitaalisia tiedonkeruu menetelmiä sekä dokumentointijärjestelmiä kaivataan kentällä (työmaakäynnit) hyvin laajasti helpottamaan toistuvaa työtä, mutta digitaaliset ratkaisut pitää toimia todella yksinkertaisesti, yhtä helposti kuin paperi ja kynä. Useimmat digitaaliset ratkaisuntarjoajat kaatuvat perinteiseen syntiin: Digitaalisen ratsun pitäisi pystyä ratkaista kaikki maailman ongelmat, nälänhädästä lähtien. Tästä seuraa monimutkainen ja vaikeasti käytettävä sovellus, joka ”lentää seinään” ensimmäisen 5 sekunnin käytön jälkeen.

”Tästä syystä lähdimme kehittämään digitaalista tiedonkeruusovellusta, jonka kilpailijoita ovat: paperi A3 – A0, kynä (ihan kaikki kynät) , printterit sekä työmaakansiot. – Aki Vänskä

Voit lukea alta, miten olemme tähän johtopäätökseen päätyneet.

Tiivistelmä

1. ”Tiedon kerääminen, järjestely ja jakaminen työmaalta on haastava ja aikaa vievää”

  • 55% vastaajista kerää edelleen vastaukset pääosin kynän ja paperin avulla
  • Lähes kaikki, 90%, kokee nykyisen tavan kerätä, järjestellä ja jakaa tietoa työkohteista haastavaksi ja aikaa vieväksi.

2. ”Työmaatiedot ja niiden keruumuodot ovat virheherkkiä ja epäselviä”

  • tiedonkeruumuodoista virheherkimmät ovat tärkeimpiä projektin kannalta
  • 75% haluaisi työmaalta otettuihin valokuviin lisää tietoa mm. siitä missä kuva on otettu

3. ”Informaation tallentaminen, kerääminen ja jakaminen sähköisesti …”

  • 60% tallentaisi pohjapiirustukset mieluiten mobiililaitteelle ennen työmaakäyntiä
  • 90% uskoo sähköisessä muodossa kerätyn ja jaetun informaation helpottavan projektin tuottavuutta

4. ”DOTAG sopisi yrityksemme käyttöön”

  • 60% näkee Dotag -tyyppisen sovelluksen soveltuvan yritykseensä

Kyselyn tulokset

1. ”Tiedon kerääminen, järjestely ja jakaminen työmaalta on haastava ja aikaa vievää”

Työmailla tiedot kerätään edelleen perinteisin tavoin käyttämällä kynää ja paperia (vastaajista 55% täysin tai jonkin verran samaa mieltä). 45% käyttää myös muita tapoja edellä mainittujen perinteisten tapojen lisäksi.

 

 

90% vastaajista kokee nykyisen tavan kerätä, järjestellä ja jakaa alati muuttuvaa tietoa eri työkohteista haastavaksi ja aikaa vieväksi. Teollisuuden ympäristössä kaivataan helppoja ja yksinkertaisia tapoja toimia mahdollisimman pienillä virhemahdollisuuksilla. Muokkaamalla ja digitalisoimalla näitä prosesseja saadaan aikaan säästöjä sekä virheiden määrä vähenee.

2. ”Työmaatiedot ja niiden keruumuodot ovat virheherkkiä ja epäselviä”

Tärkeimmiksi tiedonkeruumuodoiksi projekteissa koetaan mittatiedot, muistiinpanot ja valokuvat. Eli juuri ne tiedot, jotka ovar virheherkimpiä, ovat myös ne tärkeimmät. Etenkin mittatiedoissa on suuri virhemahdollisuus.

 

Suurin osa, yhteensä 75% vastaajista kokee saavansa lisäarvoa tiedolla, jossa on selkeästi merkintä siitä, missä kohtaa työmaata kuva on otettu. Irrallisia kuvia on työmaakäynnin jälkeen hankalaa yhdistellä oikeisiin muistiinpanoihin. Tämä hankala ja aikaa vievä työvaihe on helppo välttää mobiilisella tiedonkeruusovelluksella.

 

3. ”Informaation tallentaminen, kerääminen ja jakaminen sähköisesti …”

Lähes kaikki vastaajat (95%) olivat täysin tai jonkin verran samaa mieltä siitä, että sähköisessä muodossa oleva informaatio työkohteista helpottaisi projektien tuottavuutta.

Työmaapiirustusten tallentaminen mobiililaitteelle ennen työmaakäyntiä jakaa eniten vastaajien mielipiteitä. Silti vastaajista 65% on täysin tai jokseenkin valmiita tallentamaan piirustukset mobiililaitteelle ennen työmaakäyntiä.

 

 

4. ”DOTAG sopisi yrityksemme käyttöön”

Yrityksissä halutaan muutosta toimintatapoihin. 60% vastaajista onkin täysin tai jonkin verran samaa mieltä siitä, että Dotag- tyyppisen tiedonkeruu- ja tiedonvälityssovelluksen käyttöönotto voisi soveltua heidän yritykselle. En osaa sanoa -vastauksen (30%, keltaisella) antaneet ovat ns. harmaalla alueella. Heillä ei ole välttämättä selkeää kantaa puolesta tai vastaan, joten erilaisten toimintatapojen kokeilu ja sen myötä toimintatapojen muutos voi heidän kohdallaan tapahtua melko kevyesti…

Täysin eri mieltä olevien vastaajien (5%) muutosvastarinta on yleensä korkeampi, kuin harmaalla alueella olevien.

Kulttuurimuutos digitaaliseen aikaan ei yrityksissä tapahdu hetkessä. Muutoksen aikaansaaminen yrityksessä vaatii asenteen muutoksia ja suuriakin investointeja…

Asiakaskyselyn asetelma ja menetelmä

Asiakaskysely DOTAG mobiilisovelluksesta

Industria Oy, n=21
2016 tehdyssä asiakaskyselyssä DOTAG mobiilisovelluksesta kerättiin tietoa työmaamuistiinpanojen keräys- ja jakamistavoista sekä kartoitettiin mobiilin tiedonkeruusovelluksen mahdollisuuksia.

Kyselyn tulokset eivät yllättäneet, sillä suurimmalla osalla vastaajista on edelleen käytössä perinteiset toimintatavat ja niiden koetaan olevan työläitä ja virheherkkiä. Toimintatapoihin halutaan muutoksia, mutta havaittavissa on pientä epäilystä täysin uudenlaisen mobiilisovelluksen toimimisesta ilman kokeilua.